Όροι Χρήσης

Η Zero Point (εφεξής η «Εταιρεία»), μέσω του διαδικτυακού τόπου της zeropoint.gr (εφεξής ιστοσελίδα), παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη του Διαδικτύου τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει η Εταιρεία, την ευρύτερη δραστηριότητά της και τις συνεργασίες της.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης.
Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους Χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει το διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους, ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Μετά από την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποιήσεως, η χρήση του διαδικτυακού τόπου λογίζεται ως αποδοχή της εν λόγω τροποποιήσεως.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικώς, κειμένων, γραφικών, εικόνων, εμπορικών σημάτων, διακριτικών τίτλων, φωτογραφιών, video, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί προστατευόμενο αγαθό πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών, κυρίως περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/ χρήστη, η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, αναδημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αντιγραφής, εκτύπωσης ή αποθήκευσης των ανωτέρω στοιχείων για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση του επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση πως αυτά δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι νόμιμοι αυτοί δικαιούχοι φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 

Συμπεριφορά χρηστών

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου zeropoint.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους. Οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτού, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή σε τρίτους, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη/χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, ο οποίος οφείλει να αποζημιώσει εκ του λόγου αυτού την Εταιρεία.

 

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Ο διαδικτυακός τόπος zeropoint.gr παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες να διοδευθούν μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των παρόχων τους. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο των επισκεπτών/χρηστών και δεν δημιουργεί κάποια μορφής δέσμευση ή εγγύηση ή παρότρυνση της Εταιρείας, για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι χρήστες/τριες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους (web sites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο zeropoint.gr να διέπονται από αρτιότητα, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα.

Ωστόσο, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες, για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μεταδόσεως των πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη λόγω της χρήσεως αυτών των πληροφοριών.

 

Ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, και μολονότι η Εταιρεία έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα θα λειτουργεί αδιάλειπτα ή απαλλαγμένη από κάθε είδους σφάλματα και ιούς. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι επισκέπτες/χρήστες των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας, στις οποίες προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία. Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρία, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων κάθε χρήστη της Ιστοσελίδας, έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων, από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας και σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαική νομοθεσία και ιδιαίτερα το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, γνωστό ως GDPR, όπως εκτενώς αναφέρεται στην Πολιτική Απορρήτου αναφέρεται.

Ο διαδικτυακός μας τόπος, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies, συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του, για πολλούς διαφορετικούς λόγους, με σκοπό πάντα να δημιουργήσει ένα ασφαλές και αποτελεσματικό για τους επισκέπτες/χρήστες μας περιβάλλον, όπως εκτενώς στην Πολιτική Απορρήτου αναφέρεται.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού αυτού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος με το ως άνω νομικό πλαίσιο, και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων καθώς και για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την παρούσα συμφωνία ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της Χαλκίδας.