Πολιτική Απορρήτου

Με την παρούσα Πολιτική καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και κάθε άλλης μορφής επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, καθώς και τα δικαιώματα των επισκεπτών/χρηστών σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαική νομοθεσία και ιδιαίτερα το Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 2016/679/ΕΕ, γνωστό ως GDPR. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών είναι τα δικαστήρια της Χαλκίδας.

 

 

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

 

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας.

 

 1. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη που πραγματοποιείται επί των προσωπικών δεδομένων, όπως συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.

 

 1. Ποιες κατηγορίες δεδομένων συλλέγουμε;

 

Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και συναφή για τον σκοπό που προορίζονται, ήτοι:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ημερομηνία γεννήσεως
 • Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, σχόλια, αιτήματα κλπ
 • Στοιχεία δραστηριότητας (π.χ. επάγγελμα/ δραστηριότητα, αριθμός εγγραφής επιμελητηρίου)

Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Cookies (π.χ. IP), όπως εκτενώς περιγράφεται αναφέρεται στην Πολιτική Cookies.

 

 1. Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα Δεδομένα σας;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας, για την επίτευξη των κάτωθι σκοπών:

 • Για την ταυτοποίηση και την επικοινωνία μαζί σας
 • Για τη διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης των επισκεπτών /χρηστών μας, την προώθηση προϊόντων/ή και υπηρεσιών μας, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) για προϊόντα ή/και υπηρεσίες μας
 • Για την εξέταση αιτήματος που υποβάλλετε σχετικά με κάποιο προϊόν ή υπηρεσία μας
 • Για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου, μέσω της χρήσης των cookies

 

 1. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

 

Η επεξεργασία των δεδομένων σας στηρίζεται (τουλάχιστον) σε μία από τις κάτωθι νομιμοποιητικές βάσεις:

 1. α) στη μεταξύ μας συμβατική σχέση ή στη λήψη μέτρων κατά το προσυμβατικό στάδιο
 2. β) στη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συναλλαγή και επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό δελτίο (newsletter). Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή
 3. γ) για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές αρχές, καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων
 4. δ) στο έννομο συμφέρον της Εταιρείας, προκειμένου να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας

 

 

 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

 

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας.
Τα Δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης λογισμικού, διαχείρισης ιστοσελίδας και παροχής λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (newsletter).

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των δεδομένων σας σε τρίτους, για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση πέραν των όσων ρητώς γνωστοποιούνται με την παρούσα Πολιτική. Οι συνεργάτες μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας, να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

 

 1. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα δεδομένα σας;

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να εκπληρώσουμε το σκοπό για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων μας. Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Εταιρεία και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του. Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης, η Εταιρεία θα μεριμνά για την ασφαλή καταστροφή ή/και διαγραφή των δεδομένων σας.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

 

Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας (όπως π.χ. τις κατηγορίες των δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε κ.λπ.).

Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για τη διόρθωση των ανακριβών Δεδομένων σας και τη συμπλήρωση ελλιπών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.

Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε τη διαγραφή όλων ή μέρους των δεδομένων σας, αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα μεταφέρουμε σε τρίτο πάροχο.

Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου έχει απαιτηθεί και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας.

 

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Επίσης έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία ή προσβάλλονται τα δικαιώματά σας, με οποιοδήποτε τρόπο. Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας, την άσκηση των δικαιωμάτων σας, αλλά και για να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας ή μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ενώ η Εταιρεία θα ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημά σας, εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του. Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω φόρμα, η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία reCaptcha της Google, η οποία βελτιώνει σημαντικά την επικύρωση αντι-bot, καθορίζοντας εάν η πληκτρολόγηση σε μια φόρμα διαδικτύου είναι ανθρώπινη ή καταχρηστική με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία μηχανής. Το Google reCAPTCHA διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της Google.